(2) Підстава : ст.21 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" (Проектування виробничих об'єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Не допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, виготовлення і впроводження нових для даного підприємства технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці);

     Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 вересня 1994 року №95) - Експертиза проектної документації з питань охорони праці провадиться в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел фінансування);

     Постанова від 23 червня 1994 року №431 „Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

     ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

     1. Суб’єкт господарської діяльності повинен:
- надати заяву за відповідною формою (додаток 1);
- надати проектну документацію, яка попадає в перелік об’єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи згідно Наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 12 листопада 2003 року №167 з наступними вихідними даним:
     1) архітектурно-планувальне завдання (АПЗ);
     2) рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про видачу дозволу на будівництво;
     3) акт вибору земельної ділянки (приміщення);
     4) ситуаційний план;
     5) завдання на проектування;
     6) технічні умови по інженерному забезпеченню об'єкта (ТУ);
     7) висновок по обстеженню будівельних конструкції перед виконанням проектних робіт для проектів реконструкції та переруконструкції;
     8) та інші вихідні дані згідно з додатком Г ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок оформлення, узгодження та затвердження проектної документації для будівництва".
- копія позитивного висновка по проекту органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби;
- копія позитивного висновка по проекту органів державного пожежного нагляду.

     Результат роботи - експертних висновок з питань охорони праці встановленої форми.

     ПРИМІТКИ

     1. Роз'яснення Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.04.1997 року №02-07/1094 - "виробничі об'єкти - це підприємства, установи і організації, або їх структурні підрозділи, незалежно від форм власності та видів діяльності, на яких реалізується конституаційне право громадян на трудову діяльність; до виробничих об'єктів відносяться також підприємства, установи та організації, що розташовані у вбудованих та прибудованих приміщеннях житлових будинків (підприємства зв'язку, банки, заклади торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, бібліотеки, котори та інш.), а також розташовані в житлових будинках об'єкти підйомних споруд, газового комплексу, посудин, що працюють під тиском, трубопроводи пара і гарячої води та інші об'єкти згідно діючих правил" та роз'яснення Державного комітету Будівництва архітектури та житлової політики України (від 30 грудня 1999 року №7/1177) та Комітету по нагляду за охороною праці України (від 30 грудня 1999 року №05-01/4470) - "до виробничих об'єктів належать: об'єкти промислових підприємств всіх галузей та форм власності; цехи та виробничі дільниці основного та допоміжного призначення транспорту, інженерної інфраструктури та об'єкти соціальної сфери при наявності в них мереж та обладнання, на які поширюються державні нормативні акти про охорону праці.
     2. Термін проведення експертизи проектної документації з питань охорони праці по проектах складає від 20 до 30 календарних діб з моменту оплати.
     3. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці визначається згідно з " Мiжгалузевими нормами часу на проведення експертних робiт у сферi охорони працi та промислової безпеки. Частина ІI. Експертиза проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) об'єктiв".