Технічний огляд машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - комплекс робіт з контролю технічного стану , що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно - методичними документами, та з випробування устаткування (повний технічний огляд) , або тільки з огляду (частковий технічний огляд) , що проводиться в строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно - правовими актами з охорони праці, організаційно - методичними та експлуатаційними документами.

     Технічний огляд машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проводять в Україні сотні спеціалізованих підприємств, установ і організацій різної форми власності та відомчого підпорядкування. На сьогодні для отримання " Дозволу " на проведення технічних оглядів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки необхідно пройти обстеження та отримати позитивний висновок експертизи щодо спроможності підприємства, установи, організації дотримуватись діючих законодавчих актів та вимог НПА з питань охорони праці.

     При цьому ( на відміну від вимог до організацій, які проводять експертні обстеження ) чітко не визначена необхідна структура та мінімально необхідне забезпечення ( в тому числі документальне та інструментальне ) для цих спеціалізованих організацій. Трапляються випадки, коли до технічного огляду залучаються фахівці , які чітко не володіють і не вивчають при проведенні технічного огляду питання минулої експлуатації устаткування та умови його поточної та майбутньої експлуатації. Все це призводить до того, що проведення технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки перетворюється в формальність, а фахівці, що проводять технічний огляд ( особливо частковий та періодичний ) не володіють достатніми знаннями в сфері діяльності устаткування. А кожна окрема одиниця обладнання, яка експлуатується в різних умовах різних виробництв вимагає особливого індивідуального підходу при проведенні технічних оглядів.

     Доходить до ситуацій, коли фахівці, що провели технічний огляд не записують в паспорт устаткування всі необхідні дані про його результати, не звертають уваги на підміну обладнання і невідповідність наданих документів , не вказують комплектність устаткування, якому проведений технічний огляд, не звертається увага на раніше проведені обстеження та ремонти, реконструкції, змінені характеристики і таке інше. Така ситуація є недопустимою, адже загальною метою проведення технічних оглядів устаткування є попередження та недопущення розвитку незворотніх процесів , дефектів і пошкоджень, які можуть привести до аварії та ( або ) нещасного випадку.

     Особливі складнощі під час проведення технічних оглядів виникають під час огляду устаткування, яке не має технічної та експлуатаційної документації ( особливо паспорта та " Інструкції по монтажу і експлуатації " ). Ускладнює ситуацію ще і те, що нерідко обладнання без документації мандрує з області в область України, ввозиться в Україну з-за кордону. При цьому в разі перевезення обладнання з однієї області в іншу може скластись ситуація, коли свідомо чи не свідомо втрачається технічна документація. Не знявши з реєстрації обладнання в одному з регіонів України, воно перевозиться для експлуатації в інший регіон та на нього складається " Дублікат " паспорта будь - якою спеціалізованою організацією. Найбільшу небезпеку все це складає під час проведення і прийняття рішень за результатами технічних оглядів. Адже вся корисна інформація , яку можна було б використати при аналізі умов і режимів експлуатації устаткування свідомо чи несвідомо втрачена, або не розголошується. Навіть експертне обстеження такого устаткування не може дати всі необхідні відповіді на запитання, адже достовірних даних, зокрема про цикли навантаження, їх кількість - отримати практично неможливо. Не простіша ситуація з обладнанням , що ввозиться з - за кордону України, як нового так і того, що було у експлуатації. Документація на обладнання або зовсім відсутня, або не відповідає тим вимогам, які встановлені в діючих в Україні нормативно - правових актах з питань охорони праці та промислової безпеки.

     Як вийти з цієї ситуації ? Як забезпечити дотримання вимог чинних НПА не знижуючи рівень безпеки при прийнятті рішень фахівцями за результатами проведеного технічного огляду ?

     Одним з виходів з ситуації може стати розроблення та затвердження чіткого порядку складення дублікатів паспортів та іншої технічної документації на устаткування підвищеної небезпеки, удосконалення системи навчання та атестації фахівців, допущених до проведення технічних оглядів та ведення їх єдиного Державного реєстру, введення практики " рекомендацій " , " випробувальних строків " та " практик " для працівників, що вперше проходять навчання як фахівці по проведенню технічних оглядів, розроблення методик проведення технічних оглядів устаткування різної конструкції, призначення та умов експлуатації, посилення відповідальності фахівців та спеціалізованих організацій за неякісне проведення технічних оглядів.

     Збільшення кількості спеціалізованих організацій, що проводять технічні огляди та зниження середнього загального рівня проведення технічних оглядів і зумовили вихід ряду НПА, які регламентували основні положення та вимоги при проведенні технічних оглядів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Зокрема Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року № 687 затвердила " Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - НПА ОП 0.00 - 8.18 - 04 " ( далі по тексту - " Порядок " ). Дія цього "Порядку" поширюється на всіх суб'єктів господарювання , які проводять огляд, випробування та / або експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки , перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України , а також на підприємства, установи, організації, незалежно від виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати , або здійснюють експлуатацію такого устаткування.

     Звернення до цієї проблеми Кабінету Міністрів України , затвердження та введення в дію ним цього "Порядку" свідчить про занепокоєння найвищого виконавчого органу Держави станом справ з проведенням зокрема технічного огляду устаткування. Це був вимушений крок, який привів до визначення цілей , напрямків та етапів проведення технічних оглядів, експертних обстежень і випробувань. Адже державна політика в галузі охорони праці спрямована в тому числі і на підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю, створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам при роботі машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

     Зокрема в "Порядку" був введений ряд обмежень до організацій та фахівців, що проводять технічний огляд устаткування, але ці обмеження зумовлені і підказані самим життям. В "Порядку" вперше в Україні введено поняття і визначення " Уповноваженої організації " - визначеної Держпромгірнаглядом організації, діяльність якої не пов'язана з з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, яка має Дозвіл Держпромгірнагляду на проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування ) устаткування, а також здійснює науково - технічну підтримку державного нагляду за господарською діяльністю у сфері виробництва і праці, зокрема щодо проведення під час інспектування необхідних контрольних випробувань та огляду устаткування і матеріалів, досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища тощо. Відповідно до Порядку Держпромгірнаглядом було затверджено " Порядок визначення уповноважених організацій " , затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.2005 року № 87 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 610/10890 02 червня 2005 року.

     Держпромгірнаглядом затверджено перелік уповноважених організацій ( наказ від 28.07.2004 року № 179, наказ від 08.06.2006 року № 95, наказ від 18.09.2006 року № 152 ). На визначені уповноважені організації Держпромгірнаглядом покладено функції щодо проведення первинного технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки перед введенням його в експлуатацію, проведення позачергового технічного огляду устаткування у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії, або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природнього чи техногенного характеру, ведення обліку даних про технічний стан устаткування. В "Порядку" ( п. 5 ) визначено, що технічний огляд та / або експертне обстеження устаткування проводять атестовані в установленому Держнаглядохоронпраці порядку фахівці спеціалізованої, експертної, або уповноваженої організації, які безпосередньо не приймають участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього , або аналогічного устаткування. Ця вимога зумовлює організації, що проводять технічні огляди устаткування створювати відділи технічного нагляду чи інші підрозділи з відокремленням в них відповідно навчених фахівців, не пов'язаних безпосередньо з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною цього , або аналогічного устаткування. Це має посприяти більш неупередженій та незалежній оцінці ситуації при прийнятті рішень фахівцями за результатами проведеного ними технічного огляду устаткування. Але неупереджене, фахове та об'єктивне рішення без сумніву - за атестованими фахівцями, і не останню роль в цьому відіграє їх досвід та професіоналізм.

     Підвищення вимог організацій, які проводять зокрема первинні, позачергові технічні огляди після завершення граничного строку експлуатації зумовлене необхідністю більш чіткого підбору досвідчених фахівців підприємств і організацій та надзвичайно високими вимогами до робіт, які проводять при проведенні цих видів оглядів. Адже при введенні в експлуатацію нового устаткування не всіма НПА вимагається присутність та перевірка інспектора органу Держпромгірнагляду. І таке устаткування вводиться в експлуатацію наказом керівника підприємства за результатами проведеного первинного технічного огляду фахівцем уповноваженої організації. Це надзвичайно відповідальна функція, в тому числі пов'язана з перевіркою технічної , конструкторської документації, аналізом режимів і умов експлуатації.

     В п. 13 "Порядку" введено один з найважливіших етапів проведення технічного огляду, " Аналіз режимів і умов експлуатації ". Без сумніву , фахівці і раніше проводили вказані роботи, але вперше виписано чіткі вимоги до проведення таких робіт. Це надзвичайно важливо, адже нерідко проводиться демонтаж устаткування та встановлення його на новому місці , і під час проведення технічного огляду виявляється неможливість експлуатації, зважаючи на не передбачення заводом - виробником такої експлуатації з внутрішнім чи зовнішнім середовищем, за умовами і режимами.

     Вже перші результати роботи уповноважених організацій, зокрема по проведенню первинних та позачергових технічних оглядів устаткування після закінчення граничного строку експлуатації, дали вражаючі результати. Зокрема ДП " Черкаський ЕТЦ " проводяться технічні огляди ( і в тому числі первинні , позачергові після відпрацювання устаткуванням граничного строку експлуатації ). Під час проведення вказаних оглядів виявлені непоодинокі випадки недотримання як власниками устаткування , так і монтажними і експертними організаціями вимог чинних нормативно - правових актів з питань охорони праці і промислової безпеки. Так не підготовлення устаткування до проведення технічного огляду ( вимоги п. 4 НПАОП 0.00 - 8.18 - 04 ) ,не оформлення відповідних документів, або їх неякісне оформлення за результатами проведених монтажних та налагоджувальних робіт - стало постійною і на жаль сумною практикою. Замість фахової роботи по проведенню технічного огляду фахівцям уповноважених організацій - і зокрема Черкаського ЕТЦ - доводиться проводити на місці проведення технічних оглядів лекції та пояснювати представникам власника устаткування, фахівцям монтажних та налагоджувальних, експертних організацій - вимоги чинних нормативно - правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. Закінчується така робота оформленням " Висновку експертизи " з чітким визначенням порушень і невідповідностей вимогам НПА. І це організації, що отримали у встановленому порядку " Дозволи ", а фахівці - пройшли навчання у встановленому порядку. Сумно за таку практику, яка чим далі - збільшується. Нерідко виявляються випадки ( особливо при первинних технічних оглядах ) спроб власника ввести в експлуатацію устаткування, що не передбачене для експлуатації з фактичним внутрішнім чи зовнішнім середовищем, за умовами і режимами, що були визначені заводом - виробником.

     Почастішали випадки ввезення в Україну устаткування , або виготовлення в Україні устаткування, що не відповідає вимогам чинних нормативно - правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. Виявляються випадки монтажу устаткування (в основному вантажопідйомного), що укомплектоване частинами та деталями з декількох різних машин.

     Наведу недавній приклад.

     В серпні 2006 року ДП " Черкаський ЕТЦ " було проведене експертне обстеження та позачерговий технічний огляд крана баштового КБ-674А, змонтованого в м. Черкаси по вул. Сумгаїтській 8/2. Кран не новий, виготовлений в 1988 році. Наданий паспорт крана свідчить про те, що кран має зав. № 812 та те, що кран був змонтований лише одного разу в м. Києві 20.12. 2005 року. Та з паспорту свідчить, що кран не був жодного разу зареєстрований у встановленому НПАОП 0.00 - 1.03 - 02 порядку, та те, що так і не було отримане жодного разу рішення про можливість експлуатації крана від інспектора органу Держпромгірнагляду. Після проведеного експертного обстеження крана 25.12.2005 року експертною організацією , не було проведено позачерговий повний технічний огляд крана відповідно до вимог НПАОП 0.00 - 1.03 - 02. Під час проведення обстеження та огляду вказаного крана виявлено, що кран змонтований та складений з частин різних типів кранів, після монтажу не оформлена вся необхідна документація, рейкова колія крана не відповідає вимогам НПАОП 0.00 - 1.03 - 02 та СНиП 3.08.01. Крім того виявлено, що монтаж крана виконаний з порушенням вимог заводу - виробника, не налагоджена робота приладів і пристроїв безпеки, не змонтовані деякі прилади безпеки та показчики, сигналізатори, змінені моделі приладів безпеки без відповідних погоджень з заводом - виробником крана. Виявлено, що при монтажі змінена електрична схема механізму переміщення крана, проведені роботи по зміні конструкцій вузлів з застосуванням зварювання без оформлення відповідної ремонтної документації, замінена "захисна панель" в кабіні крана і як наслідок не працюють сигналізатори та перемикачі, датчики , показчики, передбачені заводом - виробником крана. І при цьому компанія ЗАТ " Київська будівельна компанія " КИЇВБУДКОМ " має відповідні " Дозволи " на проведення монтажних та налагоджувальних робіт.

     За результатами проведених робіт ДП " Черкаський ЕТЦ " був підготовлений та переданий представнику власника крана " Висновок експертизи з питань охорони праці та промислової безпеки ", а відповідно до п. 14 та 37 НПАОП 0.00 - 8.18 - 04 власник має припинити експлуатацію крана до усунення виявлених дефектів, пошкоджень та несправностей та проведення повторного експертного обстеження та технічного огляду.

     Все вище викладене свідчить про одне : складовими забезпечення збереження життя і здоров'я людини в процесі її професійної діяльності є декілька взаємопов'язаних факторів, надзвичайно важливими з яких є розуміння фахівців і спеціалістів того, що до устаткування підвищеної небезпеки має застосовуватись особливий комплексний професійний і відповідальний підхід на всіх етапах його роботи, починаючи з проектування і закінчуючи утилізацією. Це в повній мірі стосується організацій, що проводять технічний огляд, адже спеціалісти, що обслуговують і експлуатують це устаткування вправі розраховувати на професійний відповідальний підхід при проведенні технічних оглядів, так само як і те, що фахівці, які проводять технічний огляд вправі розраховувати на професійний відповідальний підхід до своїх обов'язків всіх інших фахівців.
Середа Олег Іванович
Начальник лабораторії ТД і НК ДП " Черкаський ЕТЦ "